انگل ولو اروپایی


انگل ولو یا شیر پیستونی که در آن مجرابند پیستونی به صورت زاویه ای ۴۵ درجه ای مسیر

عبور سیال را باز یا مسدود می کند. شیر زوایه ای را با جنس های مختلف از جمله فولاد،

استیل، برنزی و غیره با عملگرهای پنوماتیک، برقی، دستی با نوع اتصال فلنجی و دنده ای در

کاربری های مختلف استفاده می شوند.

مشخصات شیر زاویه دارتعمیرات و تعویض قطعات آن امکان پذیر می باشد.

برای سیال های تهاجمی بسیار مناسب می باشد.

به علت شکل Y آببندی با دقت خوبی انجام می شود.

پیستون این شیر قابلیت باز و بسته شدن با تعداد بالا را دارد.

هم به صورت دستی و هم توسط عملگر می توان نیروی محرک ایجاد شود.